מנהל הנדסה עיריית עכו

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה על שינויים להנחיות המרחביות
1. פירוט שינויים להנחיות מרחביות הנ/1,הנ/2, הנ/3, הנ/4
2. הנ/1- קביעת הנחיות מרחביות לשכונת צפון הכרם ג'


לציבור מגישי הבקשות,
בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין, ניתן להגיש את הבקשה להיתר במייל.

את הבקשות יש לשלוח לבודקת התכניות המטפלת בבקשה:
אנג'לה - angela@akko.muni.il

תהילה - tehila@akko.muni.il

יפעת - yifat@akko.muni.il

במקביל יש להגיש את הבקשות גם בעותק קשיח במשרדי הוועדה המקומית.

הודעה לתושב - הבניה הבלתי חוקיתאתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.