מנהל הנדסה עיריית עכו

הרכב חברי הוועדה לתכנון ובניה -( ועדת משנה )

  • יו"ר הוועדה מר זאב נוימן (סגן ומ"מ מקום רה"ע)
  • עו"ד אדהם ג'אמל חבר מ"מ יו"ר הוועדה (סגן רה"ע)
  • מר אילן פורמן חבר ועדה
  • עו"ד איתמר סונינו חבר ועדה
  • מר רפאל לוזון חבר ועדה
  • מר חאתם פארס חבר ועדה
  • מר עופר כהן חבר ועדה 

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

הודעה על שינויים להנחיות המרחביות
1.  הנ/1- קביעת הנחיות מרחביות לשכונת צפון הכרם ג'
2.  הנ/2 - תיקון טעויות הגהה בנוסח מקורי, הנחיות מרחביות למידע להיתר - חלק 3 פרק ב, הנחיות לפי שימושים ותנאים מיוחדים
3.  הנ/3 - תיקון והשלמות להנחיות מרחביות- פתור מהיתר בניה
4.  הנ/4 - תיקון והשלמות להנחיות מרחביות למידע להיתר- חלק 3, פרק א, הנחיות כלליות


לציבור מגישי הבקשות,
בהתאם להוראת השעה לתקנות הרישוי הזמין, במידה וקיימת תקלה במערכת הרישוי הזמין, ניתן להגיש את הבקשה להיתר במייל.

את הבקשות יש לשלוח לבודקת התכניות המטפלת בבקשה:
אנג'לה - angela@akko.muni.il

תהילה - tehila@akko.muni.il

יפעת - yifat@akko.muni.il

במקביל יש להגיש את הבקשות גם בעותק קשיח במשרדי הוועדה המקומית.

הודעה לתושב - הבניה הבלתי חוקיתאתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.